Överlåtelsebesiktning

Skärmklipp                                                                      sbr300

Vad är en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull okulär byggnadsteknisk besiktning av byggnad och den mark i anslutning som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning (en överlåtelse).

Vem kan utföra en överlåtelsebesiktning?

 Lagen ställer inga krav på hur en överlåtelsebesiktning ska utföras eller på besiktningsmannens yrkeskompetens. Vill man vara säker på att besiktningen utförs av en SBR godkänd besiktningsman ska denna ha titeln ”SBR besiktningsman”. Det innebär att besiktningen utförs enligt en av SBR fastställd besiktnings mall. För att godkännas av SBR ska besiktningsmannen dessutom vara byggingenjör eller motsvarande och ha genomgått SBR:s särskilda utbildning för besiktningsarbete. Det är ett stort ansvar som vilar på besiktningsmannen. SBR:s utbildningskrav är väl anpassade för uppdrag som överlåtelsebesiktningar. Genom att besiktningsmannen dessutom är medlem i SBR:s grupp för överlåtelsebesiktning får han del av olika inträffade händelser och erfarenheter som rör överlåtelsebesiktning. Besiktningsmannen har också ett nätverk av specialister att vända sig till i svårbedömda fall.

Varför ska ett hus besiktigas?

Att skaffa information om en byggnads tekniska skick är främst ett sätt för köparen att säkerställa sig i vilket skick fastigheten har vid den tidpunkten. Samtidigt är det ett sätt att uppfylla en del av den lagstadgade undersökningsplikt som köparen har enligt Jordabalken kapitel 4 § 19. Besiktningsutlåtandet kan utgöra en del av den undersökning av fastigheten som en köpare är skyldig att genomföra i samband med fastighetsköpet. Men den ersätter dock inte köparens undersökningsplikt.

Hur går besiktningen till ?

En överlåtelsebesiktning genomförs av en SBR godkänd besiktningsman. En uppdragsbekräftelse översändes av besiktningsmannen till uppdragsgivaren som undertecknar och återsänder densamma. Besiktningsmannen går igenom uppdragsbekräftelsen med uppdragsgivaren innan besiktningen påbörjas. Därefter tar besiktningsmannen del av de handlingar och övriga upplysningar rörande fastigheten som säljaren lämnar, ritningar, bygglov och tekniska beskrivningar. Och övriga upplysningarna som underhåll, skador, renoveringar och liknande. Därefter genomförs en omsorgsfull okulär besiktning .Vid den okulära besiktningen undersöker besiktningsmannen synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasad tak källare och mark i den mån marken är av byggnadsteknisk betydelse I Besiktningsutlåtandet redovisas endast de fel som har någon betydelse för bedömningen av fastighetens skick.

Riskanalys

Besiktningsmannen bedömer också om det finns påtaglig risk för att fastigheten har väsentliga brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen.Till grund för riskanalysen lägger besiktningsmannen främst fastighetens konstruktion, ålder och skick, iakttagelser som gjorts vid den okulära besiktningen.I riskanalysen ges även en motivering till bedömningen.

Fortsatt teknisk utredning

I utlåtandet kan besiktningsmannen också föreslå en fortsatt teknisk utredning avseende sådana förhållanden som inte kunnat klarläggas. En sådan utredning ingår inte i utredningen men kan beställas separat. En förutsättning är att fastighetsägaren ger sitt medgivande till utredningen Fortsatt teknisk utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som inte ingår i överlåtelsebesiktningen.

Rapport

Slutligen upprättar besiktningsmannen ett utlåtande i form av en skriftlig rapport där fastighetens byggtekniska skick och risker vid tidpunkten för överlåtelsebesiktningen redovisas.

Vad omfattas inte av besiktningen?

Den omfattar inte installationer såsom el, värme, sanitet, vitvaror, ventilation, skorsten eller eldstad. Vidare ingår inte undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden. Provtryckning, radonmätning, fuktmätning och inspektion av oljetank är exempel på sådana undersökningar som inte ingår.

Tilläggsuppdrag

Kan genom särskild överenskommelse träffas t.ex fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion.

Vad händer om huset inte motsvarar förväntningarna?

När köparen läst besiktningsutlåtandet kan köparen besluta att antingen:

Köpa huset på de villkor säljaren angivit.

Eller avstå från köpet.

Eller be att får en skriftlig garanti från säljaren.

Eller inleda diskussioner om en reducering av priset.

Eller be att få genomföra en fördjupad undersökning genom fortsatt teknisk utredning.

Kommentera